Eerlijkheid

Ieder bedrijf, dat zich heeft aangesloten bij deze gedragscode, biedt private-leasecontracten aan waarin het volgende duidelijk is opgenomen:

 • Gebruiksrecht vs. eigendom. Jij, de consument, mag het product gebruiken, het bedrijf blijft altijd eigenaar van het product.
 • De naam van het product dat je gedurende de looptijd mag gebruiken.
 • De totale maandprijs en de looptijd van het private-leasecontract.
 • Een beschrijving van bijkomende diensten die je mag verwachten van het bedrijf.
 • Grenzen met betrekking tot prijs en looptijd voor het gebruiksrecht van het geleasede product.

Transparantie

Aangesloten bedrijven zijn eerlijk en open in hun communicatie over alles dat belangrijk is voor jou om een doordachte beslissing te maken, voordat er een contract wordt getekend. Ook zorgen zij ervoor dat deze informatie makkelijk vindbaar is of proactief door hen wordt gedeeld. Dit geldt voor:

Marketing & reclame.

Precontractuele informatie.

Algemene contractinformatie.

Marketing & reclame

In iedere marketinguiting of reclame moet informatie gedeeld worden over:

 • De totale maandprijs.
 • De minimale looptijd van het private-leasecontract.
 • De service of diensten die zijn inbegrepen bij de maandprijs.
 • De productkenmerken.

Ook mag niet de indruk worden gewekt dat;

 • Jij eigenaar wordt van het product.
 • Er geen kredietwaardigheidstoets plaatsvindt.
 • Private lease voordelen biedt omdat geen registratie bij BKR plaatsvindt.

Precontractuele informatie

Voordat je als consument een private-leasecontract ondertekent wil je natuurlijk weten met wie je in zee gaat en waar je ‘ja’ tegen zegt. Daarom moet het bedrijf, waar je mogelijk gaat leasen, vooraf de volgende informatie verplicht met je delen:

 • Hun bedrijfsnaam en contactgegevens.
 • De totale maandprijs die je gaat betalen.
 • De minimale looptijd en voorwaarden van het private-leasecontract. Ook wat betreft tussentijds opzeggen.
 • Welke service/diensten zijn inbegrepen.
 • Kenmerken van het product dat je mogelijk gaat leasen.
 • Informatie met betrekking tot borg of andere eenmalige kosten die je moet betalen voordat je het product kunt gebruiken.
 • De rechten bij schade of incidenten.
 • Met welke, mogelijke, bijkomende kosten je rekening moet houden.
 • Hoe het zit met de bedenktijd.
 • Wat er gebeurt als je het contract niet kunt nakomen.

Ook moet je expliciet instemmen met het contract.

Algemene contractinformatie

In het contract staat, naast de precontractuele informatie, dat het bedrijf gebonden is aan het naleven van deze gedragscode. Zodra het private-leasecontract door jou en het bedrijf is ondertekend, zorgt het bedrijf ervoor dat jij een kopie krijgt. Verder is het bedrijf verplicht informatie te geven met betrekking tot de resterende looptijd inclusief maandprijs als jij hen hierom vraagt.

Bescherming

Om te voorkomen dat jij door private lease in de financiële problemen komt, hebben aangesloten bedrijven verschillende maatregelen getroffen.

Dit zijn:

 • Het bedrijf heeft een risicoprofiel opgesteld op basis van beoordelingscriteria en een kredietwaardigheidstoets. Uit dit profiel moet blijken of jij, als mogelijke klant, de totale maandprijs en eventuele bijkomende kosten kunt betalen.
 • Geen geld, geen contract. Blijkt uit het risicoprofiel dat je de financiële lasten van het contract niet kunt betalen dan beschermt het bedrijf jou door een alternatief aan te bieden of geen contract met je af te sluiten.
 • Het bedrijf houdt actief in de gaten of er moeilijkheden rondom betalen ontstaan.
 • Als er toch een betalingsachterstand ontstaat moet het bedrijf een passende oplossing aanbieden.

Toezicht

Ons secretariaat checkt op verzoek of aangesloten bedrijven de gedragscode naleven. Dit doen ze door te vragen om opheldering als er twijfel is. Ook zorgt het secretariaat ervoor dat bedrijven, die zich niet aan de gedragscode houden, zich herstellen. Gebeurt dit niet of wordt de gedragscode te vaak (langdurig) niet nageleefd dan beëindigt het secretariaat de deelname van het betreffende bedrijf.